OPĆINA NOVA BUKOVICA
Copyright © 2015 Općina Nova Bukovica
Demografske mjere
Kako bi omogućili mladim obiteljima da imaju razloga ostati živjeti u Novoj Bukovici, školarcima i studentima da se
lakše školuju te rasteretili njihove roditelje, Općina Nova Bukovica provodi niz mjera usmjerenih upravo na
demografske mjere.

1.) Jednokatna naknada za novorođenče 3.000 kn.
2.) Sufinanciranje djece koji pohađaju vrtić (gradski i privatni vrtić Suncokret u Slatini), a imaju prebivalište           
na području Općine Nova Bukovica, u iznosu od 80% troškova.
3.) Stipendije učenicama i učenicima u iznosu od 500 kn onima koji se školuju i borave izvan mjesta prebivališta. 
4.) Udžbenici i radne bilježnice za SVE učenike osnovne škole. Nakon kupovine novih udžbenika i radnih bilježnica
u 2017. godini, ove 2018. su dokupljeni udžbenici i radne bilježnice.
5.) Općina daje stipendije studentima koji su redovno upisali studije u iznosu od 800 kn mjesečno.
6.) Sufinanciranje 15% cijene mjesečne karte vlaka i autobusa učenicima srednjih škola
7.) Financiranje troškova školske kuhinje u iznosu od 5.000 kn.
8.) Financiranje troškove male škole koja se provodi od listopada do svibnja gdje se plaćaju plaća i putni trošak
odgojiteljici (bruto 3150kn +putni trošak) i kuhinja predškolcima, što je u 2017. sveukupno iznosilo 29.000 kn
9.) Darovi za sv. Nikolu za učenike od 1. do 4. razreda i mlađu djecu (3.900 kn u 2017. godini).
10.) Donacija učeničkoj zadruzi Bukvica 5.000 kn godišnje.
11.) Izgrađena nova dječja igrališta u Breziku i Novoj Bukovici - ulica Zrinskih i Frankopana (ukupno 100.000 kn)
12.) Financiranje rada sportskih udruga koje se u sklopu svog rada se bave radom s djecom i mladim uzrastima
13.) Sufinanciranje pomoćnika u nastavi u iznosu 50% troškova za jednog učenika - mjera započinje od 1.1.2019.
14.) U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u Novoj Bukovici.
15.) Donesena je odluka o mreži dječjih igrališta, a koja se planiraju izgraditi u narednom periodu.