OPÆINA NOVA BUKOVICA
Pravo na pristup informacijama
Copyright © 2015 Opæina Nova Bukovica


Općina Nova Bukovica ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.
poveznica:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.htmlPravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi
•Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13 i 85/15)
•Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN, br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
•Zakon o tajnosti podataka (NN, br. 79/07, 86/12)
•Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN, br. 108/96, 79/07)
•Zakon o medijima (NN, br. 59/04, 84/11, 81/13)
•Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN, br. 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)
•Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (NN, br. 150/11, 12/13)
•Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN, br. 137/04)
•Kriterij za određivanje visine naknade (NN,br.9/14) iz članka 19. Stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13)
•Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (NN, br. 19/10)
Preuzimanje obrazaca:

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Žalba protiv rješenja pristup informacijama

Žalba šutnja uprave pristup informacijama

Žalba protiv rješenja ponovna uporaba informacija

Žalba šutnja uprave ponovna uporaba informacijaZahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
možete podnijeti:

• pisanim putem na adresu:

Općina Nova Bukovica
Trg dr. Franje Tuđmana 1
33518 Nova Bukovica

• putem elektroničke pošte:
nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr

• telefaksom na broj:
033/564-305

• telefonom na broj:
033/564-304, mob: 099/216-3180

• službenik za informiranje:
Blaženka Blažević,
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela