Jedinstveni upravni odjel
Copyright © 2015 Općina Nova Bukovica
OPĆINA NOVA BUKOVICA
RADNO VRIJEME
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

  
Svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Pauza 10:00-10:30 sati

    Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je svakog radnog dana u vremenu trajanja dnevnog radnog vremena


Općinska uprava  organizirana je putem Jedinstvenog upravnog odjela u kojem se obavljaju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine i poslovi državne uprave, kada su prenijeti na jedinice lokalne samouprave. Poslovi iz samoupravnog djelokruga odnose se  prvenstveno na pripremu dokumentacije i materijala za sjednice Općinskog vijeća, neposredno izvršavanje zakona, drugih propisa i odluka tijela Općine Općine Nova Bukovica.


Blaženka Blažević
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Irena Stipanović
Viši stručni suradnik za imovinske i pravne poslove

Jadranka Juršik
Viši referent za financije i
računovodstvo

Blanka Jozing
Referent za opće i
računovodstvene poslove

Davor Pintarić
Komunalni redar

Igor Dejak
Komunalni radnik
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica
Organizacijska shema