Mjesni odbori
OPĆINA NOVA BUKOVICA
Na području Općine Nova Bukovica osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Vijeće mjesnog odbora:

1.  donosi program rada i izvješće o radu Mjesnog odbora
2.  donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,
3.  donosi pravila mjesnog odbora,
4.  donosi poslovnik o radu u skladu s ovim Statutom,
5. brine o financiranju i prikupljanju sredstava za rad mjesnog odbora, te donosi financijski
plan i  godišnji obračun,
6.  bira i razrješava predsjednika,
7.  saziva mjesne zborove građana,
8. odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih Mjesnom odboru u Proračunu Općine,
9. predlaže promjene vezane za područje mjesnog odbora, odnosno daje mišljenje
Općinskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima,
10. surađuje s drugim mjesnim odborima na području Općine Nova Bukovica
11. surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog
odbora,
12. predlaže rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja 
prostornih i drugih planskih dokumenata općine i njihova ostvarenja te drugih akata od
utjecaja na život i rad građane na području mjesnog odbora,
13. predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja,
14. predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i  drugih
objekata na svom području,
15. obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima.

Vijeće mjesnog odbora odgovorno je Načelniku za zakonitost svoga rada.
ČLANOVI MJESNIH ODBORA:
Copyright © 2015 Općina Nova Bukovica