Vijeće srpske nacionalne manjine
OPĆINA NOVA BUKOVICA
Copyright © 2015 Općina Nova Bukovica
U jedinicama samouprave na čijem području pripadnici pojedine nacionalne manjine sudjeluju s najmanje 1,5% u ukupnom stanovništvu jedinice samouprave, u jedinicama lokalne samouprave na čijem području živi više od 200 pripadnika pojedine nacionalne manjine, te u jedinicama područne (regionalne) samouprave na čijem području živi više od 500 pripadnika nacionalne manjine, pripadnici svake takove nacionalne manjine mogu izabrati vijeće nacionalnih manjina. U vijeća nacionalnih manjina općine bira se 10 članova.
Vijeća nacionalnih manjina u jedinici samouprave imaju pravo:
- predlagati tijelima jedinice samouprave mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose;
- isticati kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave;
- biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinice samouprave, a tiče se položaja nacionalne manjine;
- davati mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja.
Članovi Vijeća
srpske nacionalne manjine:

Živojin Vujasin
Savo Božinac
Milan Đuričić
Predrag Marković
Dijana Radulović
Slavko Radulović
Slobodan Petković
Branislav Predragović
Predrag Predragović
Dragica Vujasin
    
STATUT VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE