– MJESNI ODBORI

Na području Općine Nova Bukovica osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Članovi mjesnih odbora su:

Saša Smiljanić,  Zvjezdan Milešević,  Rajko Milosavljević,  Ivona Smiljanić,  Nada Vujasin

Božica Filipović-Veg,  Josip Škrnički,  Nikola Filipović,  Ivana Škrnički Lukić,  Dragan Škrnički,  Andrea Bračun,  Tomislav Lukić

Mateo Bilavčić,  Ivan Parić,  Ivan Bilavčić,  Zoran Matijević,  Anto Parić,  Silvija Đurić,  Leonard Marušić

Nedeljko Jerković,  Matej Kapetanović,  Bojan Đekić,  Sanja Kapetanović,  Bogdan Đekić,  Josipa Jerković,  Ivan Jerković

Darko Đuričić,  Milan Đuričić,  Branislav Predragović,  Predrag Đuričić,  Danica Đuričić

Miroslav Popović,  Zlatko Podboj,  Željko Milković,  Marija Milković,  Đurđa Podboj

Marko Radaš,  Denis Malenjak,  Damir Lovriša,  Stevo Terek,  Đuro Sobol,  Tomislav Kolembus,  David Lehpamer

Darko Takač,  Robert Četa,  Ivica Turkalj,  Branko Milaković,  Monika Kojić,  Ivana Šoić,  Monika Brzica,  Teodora Bužonja, Helena Dereš

Vijeće mjesnog odbora:
 
1.  donosi program rada i izvješće o radu Mjesnog odbora
2.  donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,
3.  donosi pravila mjesnog odbora,
4.  donosi poslovnik o radu u skladu s ovim Statutom,
5. brine o financiranju i prikupljanju sredstava za rad mjesnog odbora, te donosi financijski plan i  godišnji obračun,
6.  bira i razrješava predsjednika,
7.  saziva mjesne zborove građana,
8. odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih Mjesnom odboru u Proračunu Općine,
9. predlaže promjene vezane za područje mjesnog odbora, odnosno daje mišljenje Općinskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima,
10. surađuje s drugim mjesnim odborima na području Općine Nova Bukovica
11. surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,
12. predlaže rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata općine i njihova ostvarenja te drugih akata od utjecaja na život i rad građane na području mjesnog odbora,
13. predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja,
14. predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i  drugih objekata na svom području,
15. obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima.
 
Vijeće mjesnog odbora odgovorno je Načelniku za zakonitost svoga rada.
Back to top