– POLOŽAJ I KARAKTERISTIKE

Općina Nova Bukovica nalazi se u središnjem jugoistočnom dijelu Virovitičko-podravske županije, na prostoru Slavonskog gorja. Sa sjeverne strane graniči sa općinom Čađavica, sa istočne strane općinama Crnac i Čačinci, sa južne strane sa općinom Mikleuš, a sa zapadne s gradom Slatina. Jedna je od manjih općina u Virovitičko-podravskoj županiji, sa površinom od 76,43 km2, što predstavlja 3,78% površine županije.

VPŽ

Broj stanovnika, prema Popisu iz 2011. godine je 1.771. stanpvnik, a gustoća naseljenosti 23 st/km2. ima osam (8) naselja i to: Bjelkovac, Brezik, Bukovački Antunovac, Dobrović, Donja Bukovica, Gornje Viljevo, Miljevci i Nova Bukovica. Naselje Nova Bukovica je sjedište općine Nova Bukovica.

Reljef prostora općine Nova Bukovica, podijeljen je na dva osnovna tipa. Veći dio je nizinski, a samo rubni jugozapadni dio su obronci Slavonskoga gorja.  Nizinski dio je prostor vrlo male reljefne energije, ali je cjelovit prostor, koji zbog pretežno lesnog pokrova, kao i ocjeditosti, predstavlja agrarno najvrijedniji dio. 

Prosječna godišnja temperatura zraka na ovom području kreće se od 10° do 11°C. Prema tome srednja godišnja temperatura amplituda iznosi od 22 °C do 23 °C, što govori u prilog kontinentskim značajkama područja. U siječnju i veljači, kada nad panonskim prostorom prevladava anticiklonalno strujanje zraka sa sjevera i sjeveroistoka, bilježe se i najniže temperature. Ljeta mogu biti vrlo topla, naročito srpanj i kolovoz. Mraz se isključivo koncentrira u hladno doba godine. Pojavljuje se u kasno proljeće (svibanj), nepovoljno djeluje na rast mnogih poljodjelskih kultura. Reljefna otvorenost prema sjeveru utječe da vjetrovi na području općine Nova Bukovica pušu pretežito iz sjevernog kvadranta. Najčešći i najsnažniji su oni iz SZ-nog i SI smjera. Izraženo je osim toga i strujanje zraka iz JZ smjera.

Na području općine Nova Bukovica postoji Županijsko lovište X/121 -„Nova Bukovica“ ukupne površine 5. 007 ha i Državno lovište X/10 „Slatinsko prigorje“ ukupne lovne površine 4.842 ha. Lovište je namijenjeno za prirodni uzgoj normalno razvijene, zdrave i otporne divljači srednje do visoke trofejne vrijednosti, za zaštitu divljači i životinjskih vrsta koje u njemu obitavaju ili kroz njega prolaze i za lovljenje i korištenje divljači u cilju postizanja gospodarskog učinka. Lovište je namijenjeno i za hvatanje divljači u svrhu prodaje, kao i za unos divljači u svrhu povećanja brojnosti te izlovljavanja. 

Na području Općine Nova Bukovica nalaze se gospodarske šume. Šume se nalaze u kompleksu zapadno i sjeverno od Nove Bukovice. Prevladavaju šume kitnjaka i običnog graba, šume hrasta lužnjaka i običnog graba, te drugih vrsta. Od šuma posebne namjene nalaze se sjemenske sastojine. Osim gospodarske funkcije, značajna uloga je i općekorisna funkcija, prije svega kroz zaštitu tla od erozije, bujica i poplava, utjecaj na vodni režim, utjecaj na klimu, zaštite i unapređenje ljudskog okoliša, stvaranje kisika, rekreativno-turistička i zdravstvena i utjecaj na faunu.

Iako ne postoji cjelovita inventarizacija flore i faune ovog područja, prema dostupnim podacima iz crvenih knjiga, na području Općine Nova Bukovica stalno ili povremeno živi niz ugroženih i zaštićenih vrsta, od kojih prvenstveno izdvajamo sisavce i ptice.

U športskim društvima na području općine Nova Bukovica djeluju nogometni klubovi:
NK “Mladost“ Miljevci
BSK “Zrinski“ Nova Bukovica u Novoj Bukovici
MNK Apokalipsa Nova Bukovica

Nogometni klubovi imaju nogometna igrališta u vlasništvu općine.
Na području općine postoje i:

DVD Nova Bukovica Brezik
Udruga informatičara i tehničara Nova Bukovica
LU “Jelen” Nova Bukovica
Matica Slovaka Miljevci
UŽ Bukovica u srcu
KUD “Lipa” Nova Bukovica

U općinskom središtu Nova Bukovica postoji tradicionalna vezanost za poljoprivredu, ali ekonomska ovisnost o njoj slabi i poljoprivreda postaje dopunski izvor prihoda. Daljnjom deagrarizacijom i napuštanjem poljoprivrede prosječna veličina domaćinstva se smanjuje.

Back to top