– OPĆINSKO VIJEĆE

 

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine Nova Bukovica. Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine, odnosno mandat člana izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima. Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Općinskog vijeća. Temeljem odredbi Statuta, Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

 

Članovi Vijeća Općine Nova Bukovica su:

Franjo Kraljik predsjednik

Anica Milosavljević  zamjenica predsjednika

Dalibor Puš član  

Robert Četa član  

Marinela Žiga član

Manuel Mandić član  

Darko Đuričić član

Zvonko Kovač član  

Leonard Marušić član    

Ivana Škrnički Lukić član

Igor Kojić član

Vinka Bokorni član

Općinsko vijeće donosi: 1. Statut Općine,
2. Poslovnik o radu,
3. odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
4. proračun, projekciju proračuna za slijedeće dvije godine i odluku o izvršavanju proračuna,
5. polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
6. odluku o privremenom financiranju
7. odluku o dugoročnom zaduživanju općine
8. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, odnosno ako je taj iznos veći  od 1.000.000,00 kuna,
9. odluku o promjeni granice Općine Nova Bukovica
10. uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica,
11. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom
12. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje
gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  Općinu,
13. daje prethodnu suglasnost, odnosno suglasnost na statute i druge akte ustanova i trgovačkih društava ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju ili ovim statutom nije drugačije propisano,
14. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
15. raspisuje lokalni referendum,
16. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, 
17. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela, te bira, imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim
      propisima, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća,
18. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
19. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,
20. donosi odluku o davanju jamstva pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom  vlasništvu i ustanovama čiji je osnivač za ispunjenje obveza razmjerno udjelu u vlasništvu,
21. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima ako zakonom, ovim Statutom odnosno odlukom Općinskog vijeća nije drugačije  riješeno
22. donosi  odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, 
23. obavlja i druge poslove koji su zakonom, drugim propisom i ovim Statutom stavljeni u nadležnost.

Back to top