– OPĆINSKO VIJEĆE


Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine Nova Bukovica. Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine, odnosno mandat člana izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima. Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Općinskog vijeća. Temeljem odredbi Statuta, Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.


Etički kodeks Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica


 

Članovi Vijeća Općine Nova Bukovica su:

Franjo Kraljik predsjednik

Manuel Mandić zamjenik predsjednika

Dalibor Puš član  

Robert Četa član  

Anica Milosavljević član 

Jelena Đuričić član

Željko Lehpamer član

Ivana Škrnički Lukić član

Darko Meter član

Vinka Bokorni član

 

Općinsko vijeće donosi:

 • Statut Općine,
 • Poslovnik o radu,
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 • proračun, projekciju proračuna za sljedeće dvije godine i odluku o izvršenju proračuna,
 • godišnje i polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odluku o privremenom financiranju,
 • odluku o dugoročnom zaduživanju općine,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje odnosno nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom.
 • odluku o promjeni granice Općine Nova Bukovica,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s općinskim općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
 • osniva radna tijela Općinskog vijeća, bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća, te tijela čije osnivanje mu je stavljeno u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima,
 • odlučuje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu s zakonom
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom, podzakonskim aktima i Statutom.
Back to top