– JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Općinska uprava  organizirana je putem Jedinstvenog upravnog odjela u kojem se obavljaju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine i poslovi državne uprave, kada su prenijeti na jedinice lokalne samouprave. Poslovi iz samoupravnog djelokruga odnose se  prvenstveno na pripremu dokumentacije i materijala za sjednice Općinskog vijeća, neposredno izvršavanje zakona, drugih propisa i odluka tijela Općine Općine Nova Bukovica.


 

Irena Stipanović, dipl. iur.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Maja Pintarić
Viši stručni suradnik

Jadranka Juršik
Viši referent za financije i računovodstvo

Tomislav Dereš
Referent – komunalni redar

Davor Pintarić
Komunalni djelatnik

Igor Dejak
Komunalni radnik

RADNO VRIJEME
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Pauza 10:00-10:30 sati

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je svakog radnog dana u vremenu trajanja dnevnog radnog vremena.


Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica

Pravilnik o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika Općine Nova Bukovica

 

Back to top