– JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Općinska uprava  organizirana je putem Jedinstvenog upravnog odjela u kojem se obavljaju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine i poslovi državne uprave, kada su prenijeti na jedinice lokalne samouprave. Poslovi iz samoupravnog djelokruga odnose se  prvenstveno na pripremu dokumentacije i materijala za sjednice Općinskog vijeća, neposredno izvršavanje zakona, drugih propisa i odluka tijela Općine Općine Nova Bukovica.


Maja Pintarić
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Jadranka Juršik
Stručni suradnik

Tomislav Dereš
Referent – komunalni redar

Davor Pintarić
Komunalni radnik

Igor Dejak
Komunalni radnik

RADNO VRIJEME
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Pauza 10:00-10:30 sati

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je svakog radnog dana u vremenu trajanja dnevnog radnog vremena.


Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica

Pravilnik o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika Općine Nova Bukovica

Pravilnik o dodatku za uspješnost u radu

 

Organizacijska shema
Back to top