– JAVNA RASPRAVA

o prijedlogu I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica

I.

 Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica i upućuje na javni uvid.

II.

Javni uvid u prijedlog  I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica počinje dana 20. ožujka 2020. godine a završava zaključno sa danom 30. ožujka 2020. godine.

Prijedlog I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica biti će izložen svaki radni dan u prostoriji društvenog doma  Općine Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica u vremenu od 08,00 do 14,00 sati.

III.

Javno izlaganje o prijedlogu I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica, održat će se od 26. ožujka 2020. godine u 10,00 sati u prostoriji društvenog doma Općine Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica.

IV

Primjedbe i prijedlozi na prijedlog I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica mogu se davati do zaključenja javnih rasprava dana 30. ožujka 2020. godine.

V.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu sa člankom 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) je slijedeći:

Sudionici sudjeluju na javnoj raspravi na način:

  1. imaju pravo pristupa na javni uvid I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica
  2. postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
  3. daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  4. upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi

Sudionici u javnoj raspravi upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe:

  • elektroničkom poštom putem obrasca objavljenog na internetskoj stranici Općine Nova Bukovica www. novabukovica.hr dostavljenog na e-mail:nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr do 30. ožujka 2020. godine
  • pisanim putem poštom naslovljenom na Općinu Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica, 33520 Slatina, s naznakom „Javna rasprava o prijedloga I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica do 30. ožujka 2020. godine
  • upisom u Knjigu primjedbi za cijelo vrijeme trajanja javnog uvida u društvenom domu Općine Nova Bukovica, Trg dr Franje Tuđmana 1. Nova Bukovica do 30. ožujka 2020. godine

Prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljene u roku ili nisu čitljivo napisani, ne mogu se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi

VI.

Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na I. Izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica

U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drugačiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica

Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisima i/ili dokumentom koji je od utjecaja na I. Izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica

VII.

  1. Detaljna pojašnjenja u svezi I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica, mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica.

Tekst obavijesti o Javnoj raspravi možete preuzeti OVDJE

Back to top