– Općina Nova Bukovica

Ilustracija Javni natječaj zemlja

Na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu Općina Nova Bukovica raspisala je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nova Bukovica – području katastarskih općina Dobrović, Donja Bukovica, Gornja Bukovica, Gornje Viljevo, Mikleuš, Miljevci i Nova Bukovica.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Općine Nova Bukovica u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Nova Bukovica.

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Novu Bukovicu izvršiti će analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda.


Tekst natječaja – Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 24.6.2020

Prijedlog-Ponuda za zakup

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2

OBRAZAC 3

OBRAZAC 4

OBRAZAC-GOSPODARSKI PROGRAM

NOVA_BUKOVICA_PK-1

NOVA_BUKOVICA_PK-2

NOVA_BUKOVICA_PK-3

NOVA_BUKOVICA_PK-4

NOVA_BUKOVICA_PK-5

NOVA_BUKOVICA_PK-6

NOVA_BUKOVICA_PK-7

NOVA_BUKOVICA_PK-8

NOVA_BUKOVICA_PK-9

NOVA_BUKOVICA_PK-10

NOVA_BUKOVICA_PK-11

NOVA_BUKOVICA_PK-12

NOVA_BUKOVICA_PK-13

NOVA_BUKOVICA_PK-14

NOVA_BUKOVICA_PK-15

NATJEČAJ – LEGENDA ZA KARTE


OVAJ JAVNI NATJEČAJ OBJAVLJUJE SE NA OGLASNOJ PLOČI I MREŽNOJ STRANICI OPĆINE NOVA BUKOVICA 24. 06. 2020. GODINE.

Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Nova Bukovica je 30 dana od dana objave natječaja.

Rok za predaju ponuda istječe u petak, 24. 07. 2020. godine.

Za sve dodatne informacije vezano uz Javni natječaj obratite se svaki radni dan prvenstveno na e-mail: nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr ili od 10-13 sati na broj telefona: 033/ 564-304.

 

Dodatne informacije

Tumačenje izraza navedenih u stupcu „Napomena“ iz Priloga 1. (Poljoprivredno zemljište koje je predmet Natječaja – zakup na rok od 25 godina) u gore objavljenom tekstu javnog natječaja “Tekst natječaja – Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 24.6.2020“, nalazi se u Očitovanju Hrvatskih voda, a koje možete pogledati niže na poveznici.

Očitovanje Hrvatskih voda


Zastava RH

Dan državnosti obilježava se u spomen na konstituiranje prvoga demokratski izabranog višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990. godine.

Slaveći Dan državnosti s ponosom odajemo počast hrvatskim braniteljima, koji su dali svoje živote za slobodnu i samostalnu domovinu u kojoj danas živimo. Njihova nas žrtva obvezuje da čuvamo ono što su stvorili i dalje gradimo društvo koje poštuje slobodu, jednakost, ljudska i građanska prava te promičemo dijalog i toleranciju bez obzira na različitosti.

Iskrene čestitke povodom Dana državnosti Republike Hrvatske upućuju Vam djelatnici Općine Nova Bukovica,  Općinsko vijeće i predsjednik Općinskog vijeća Franjo Kraljik, te načelnik Tomislav Bračun.

Na temelju članka 94. do 100. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 6/18), Načelnik Općine Nova Bukovica, objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica

I. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica i upućuje na javni uvid (u nastavku teksta: Prijedlog Plana).

II. Javni uvid u Prijedlog Plana počinje dana 1. lipnja 2020. g., a završava zaključno sa danom 8. lipnja 2020. g., a biti će izložen svaki radni dan u prostoriji društvenog doma  Općine Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica u vremenu od 08,00 do 14,00 sati i na web stranici www.novabukovica.hr.

III. Javno izlaganje o Prijedlog Plana, održat će se  4. lipnja 2020. g. u 10,00 sati u prostoriji društvenog doma Općine Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica.

IV. Pozivaju se zainteresirani sudionici javne rasprave sukladno članku 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju na sudjelovanje te da primjedbe, mišljenja  i prijedloge  na Prijedlog Plana mogu dostaviti do zaključenja javne rasprave dana 8. lipnja 2020. g.       

V. Sudionici u javnoj raspravi upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe:

– elektroničkom poštom putem obrasca objavljenog na internetskoj stranici Općine Nova Bukovica www. novabukovica.hr dostavljenog na e-mail:  nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr,  pisanim putem poštom naslovljenom na Općinu Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica, 33520 Slatina, s naznakom „Javna rasprava o prijedloga I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica ili  upisom u Knjigu primjedbi za cijelo vrijeme trajanja javnog uvida do 8. lipnja 2020. g.

Prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljene u roku ili nisu čitljivo napisani, ne mogu se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Načelnik

Tomislav Bračun, prof.

Javna rasprava o prijedlogu I Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica

Zaključak o objavi – Javna rasprava o prijedlogu I Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica

GRAFIČKI DIO:

1 Građevinsko područje naselja Nova Bukovica – prijedlog

2 Građevinsko područje naselja Bjelkovac – prijedlog

3 Građevinsko područje naselja Brezik – prijedlog

4 Građevinsko područje naselja Bukovački Antunovac – prijedlog

5 Građevinsko područje naselja Dobrović – prijedlog

6 Građevinsko područje naselja Donja Bukovica – prijedlog

7 Građevinsko područje naselja Gornje Viljevo – prijedlog

8 Građevinsko područje naselja Miljevci – prijedlog

Karta 1 Korištenje i namjena površina – prijedlog

Karta 2 Infrastrukturni sustavi – prijedlog

Karta 3 Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – prijedlog

TEKSTUALNI DIO:

Tekstualni dio Plana sa Odredbama

Sažetak za javnost

OBRAZCI:

Obrazac – Prijedlog za izmjenu Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica

Back to top