– Izmjena objave o Javnoj raspravi o prijedlogu I Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica

Mijenja se Objava o Javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova KLASA:350-02/18-01/01, URBROJ:2189/09-02-20-83 od 10. ožujka 2020.g. na način da se u točki II. stavak 1. riječi „20. ožujka“ zamjenjuju riječima „4. svibnja“ i riječi „30. ožujka“ se zamjenjuju s riječima „11. svibnja.

Izmjena objave o Javnoj raspravi o prijedlogu I Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica

Back to top